Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-702 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-703 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-704 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново;

В ДВ бр. 84 от 25.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 84 от 25.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-684 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-685 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-686 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик;

В ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-24 от 02.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Пирдоп, с. Душанци, общ. Пирдоп, област София;

Заповед № КД-14-25 от 03.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Бойково, с. Лилково, с. Скобелево, общ. община „Родопи“, област Пловдив.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 21.11.2019 г., вкл.).