Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 37 от 21.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-178 от 23.03.2020 г. за одобряване на КККР на поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1559, ж. к. Изгрев, гр. Варн

В „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 37 от 21.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-178 от 23.03.2020 г. за одобряване на КККР на поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1559, ж. к. Изгрев, гр. Варна, община Варна, област Варна;

Заповед № КД-14-17 от 25.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Имренчево и с. Мостич, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № КД-14-18 от 30.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен;

В „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 36 от 14.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 36 от 14.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-15 от 18.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Златар, с. Миланово, с. Мокреш и с. Суха река, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № КД-14-16 от 20.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Драгановец, с. Преселец, с. Стража, с. Търновца, с. Копрец, с. Черковна, община Търговище, област Търговище.

В ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-176 от 16.03.2020 г.

В ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-176 от 16.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР на поземлен имот с идентификатор 04426.503.166, с. Близнаци, землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна.

Заповедта влиза в сила в деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

 

В ДВ, бр. 32 от 03.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 32 от 03.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-13 от 11.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Драгоево,
община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № КД-14-14 от 17.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Гелеменово,
с. Ивайло и с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик.