Премини към основното съдържание

Политика за поверителност на личните данни на АГКК (privacy notice)

Документи за изтегляне

 

Правото на поверителност на личните данни е основен приоритет на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК или Агенцията), която поема сериозен ангажимент по отношение на защитата и сигурното съхранение на личните данни на служители, собственици и носители на други вещни права върху недвижими имоти, правоспособни лица, контрагенти и партньори, както и на посетители и други физически лица, свързани с осъществяването на нормативно установените задачи на Агенцията. АГКК обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и Политиката на Агенцията за защита на личните данни.

 

Съгласно Общия регламент, „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

С настоящата политика се предоставя информация относно:

 

Кой е администратор на личните данни 

На кои физически лица личните данни се обработват от Агенцията 

За какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни 

На кого се предават или разкриват личните данни 

Сроковете за съхранение на личните данни 

Мерките за гарантиране на сигурността на данните 

Правата на лицата и начина за тяхното упражняване 

 

Кой обработва и носи отговорност за вашите лични данни? 

Администратор на лични данни е Агенцията по геодезия, картография и кадастър - юридическо лице на бюджетна издръжка с адрес в гр. София, п.к. 1618, ул. „Мусала“ № 1,  телефон/факс: (+359 2) 8188345, (+359 2) 9555333.

Агенцията има специално определено длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете на тел.: 0887682634, е-mail:  Виж имейла...

 

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. АГКК стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от Агенцията

Агенцията обработва лични данни на следните категории физически лица:

 • Собственици и носители на други вещни права върху недвижими имоти
 • Правоспособни лица
 • Персонал – настоящи и бивши служители на Агенцията, кандидати за работа;
 • Податели на сигнали, жалби и предложения
 • Контрагенти или потенциални контрагенти на Агенцията и на техни служители.
 • Посетители в сградата на Агенцията;

 

Цели на обработване

АГКК събира личните данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин несъвместим с тях. АГКК обработва личните данни за следните цели:

 • Изпълнение на законовите задължения на Агенцията по Закона за кадастъра и имотния  регистър, подзаконовите актове по прилагането му, както и други нормативни актове, приложими към дейността ѝ.
 • Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи.
 • Изпълнение на изискванията на Закона за държавния служител, трудовото и социално-осигурителното законодателство по отношение на служителите;
 • Осигуряване на сигурността на служителите, посетителите, както и на имущество на Агенцията, чрез система за видеонаблюдение, физическа охрана, контрол и регистрация на достъпа.
 • Осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта и IT системите на АГКК;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на АГКК, включително и по съдебен ред.
 • Сключване на договори и преддоговорни отношения, включително по Закона за обществените поръчки.
 • Подбор на служители по служебно и трудово правоотношение.

 

Правни основания за обработване.

АГКК обработва лични данни на субекти на данни на основание чл. 6, параграф 1, буква „б“, буква “в” и буква “д” от Общия регламент, а именно обработването е необходимо изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му, за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

 

Задължителен характер на предоставяне на личните данни

Личните данни на субектите на данни се предоставят на Агенцията пряко от самите лица и се събират от администратора в изпълнение на нормативно задължение във връзка със създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралния регистър, сключване и изпълнение на договор, разглеждане на предложения, жалби и сигнали, подбор на персонал и други, съгласно разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Личните данни на посетителите в сградите на АГКК се предоставят от лицата в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за частната охранителна дейност. При евентуален отказ на субекта на данни, той може да не бъде допуснат в сградата

 

На кого се предават или разкриват личните данни?

 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от АГКК предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), ДАНС, надзорни/регулаторни органи.
 • НАП, НОИ и други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон.
 •  Обработващи лични данни с оглед поддържането на IT системите на Агенцията, доставка на услуги, осигуряване на охрана, видеонаблюдение, и др. В тези случаи отношенията между АГКК и обработващия лични данни се регламентират с договор или друг правен акт, в който се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни.

 

Срок на съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Личните данни се съхраняват за период не по-дълъг от предвидения в съответния нормативен акт срок.

 

Сигурност на личните данни.

АГКК прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително минимизиране на обема обработвани лични данни, необходим за постигане на съответните цели; своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент; поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, както и охрана и видеонаблюдение с охранителна цел.

 

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от АГКК, има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между АГКК и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право на преносимост - само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;
 • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в АГКК. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от  упълномощено от него лице. АГКК се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване. Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, АГКК може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

 

Защита на правата на субектите на данните.

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

slogan bg