Новини

Проект на Инструкция за създаване и поддържане на държавната нивелачна мрежа

Проектът на Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа е разработен с цел актуализиране на нормативната уредба, регламентираща изпълнението на държавната политика в областта на геодезията.

Основанието за издаването на инструкцията е предвидено в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-21-1 от 9.07.2015 г. за Държавната нивелачна мрежа /обн., ДВ, бр. 55 от 21.07.2015 г./

Мерки за безопасност в АГКК във връзка с COVID-19

Ежедневни мерки за безопасност:

1.   Отменя  се приемното време на началниците на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК). Клиентите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)   могат да осъществяват връзка с началниците на СГКК  на телефоните обявени на www.cadastre.bg, в часовете и деня, обявени за прием.

 

Проект на наредба по чл. 7, ал. 3 от ЗКИР

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи

 

График за Създаване на КККР на урбанизираните територии на населени места в община Антоново, област Търговище

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно,
с. Халваджийско, с. Вельово,
с. Изворово, с. Богомолско,
с. Длъжка поляна, с. Дъбравица,
с. Крушолак, с. Малка Черковна,
с. Милино, с. Равно село, с. Свободица,
с. Стеврек, с. Таймище, с. Тиховец и
с. Великовци, община Антоново, област Търговище