Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 5 от 17.01.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 5 от 17.01.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-16-78 от 20.12.2022 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Балкански, с. Осенец, с. Пороище, с. Радинград, с. Черковна и с. Ясеновец, община Разград, област Разград.

Заповед № РД-16-79 от 20.12.2022 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Видлица, с. Еловица, с. Помеждин, община Георги Дамяново, с. Винище, с. Вирове, с. Войници, с. Габровница, с. Горна Вереница, с. Горно Церовене, с. Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Крапчене, с. Стубел, с. Сумер и с. Трифоново, община Монтана, област Монтана.

Заповед № РД-16-80 от 20.12.2022 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Байкалско, с. Борнарево, с. Горна Диканя, с. Гълъбник, с. Долна Диканя, с. Драгомирово, с. Дрен, с. Копаница, с. Николаево, с. Радибош, с. Старо село, с. Углярци и с. Червена могила, община Радомир, област Перник, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Перник.

Заповед № РД-16-81 от 20.12.2022 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Братя Кунчеви, с. Дълбоки, с. Калитиново, с. Колена, с. Люляк, с. Оряховица, с. Плоска могила, с. Подслон, с. Руманя, с. Хан Аспарухово и с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на началника на СГКК – Стара Загора.  
В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник“ (16.02.2023 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

slogan bg