Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 94 от 25.11.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 94 от 25.11.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-32 от 02.11.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Борущица, с. Ветрен, с. Дъбово, с. Зимница, с. Селце, с. Сливито, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево и с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора.
Заповед № КД-14-33 от 03.11.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ореш и гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново.
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 29.12.2022 г., вкл.)

В ДВ, бр. 94 от 25.11.2022 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Бургас, община Бургас, с. Веселие и с. Ясна поляна, община Приморско, с. Росен, община Созопол. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 09.12.2022 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
 

slogan bg