Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 2 от 06.01.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 2 от 06.01.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-235 от 05.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Ошане, община Белоградчик, област Видин.

Заповед № РД-18-236 от 05.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Праужда, община Белоградчик, област Видин.

Заповед № РД-18-237 от 06.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Коста Перчево, община Кула, област Видин.

Заповед № РД-18-238 от 06.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Чичил, община Кула, област Видин.

Заповед № РД-18-239 от 06.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин.

Заповед № РД-18-240 от 06.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин.

Заповед № РД-18-241 от 09.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Тополовец, община Кула, област Видин.

Заповед № РД-18-242 от 09.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Цар-Петрово, община Кула, област Видин.
Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
В ДВ, бр. 2 от 06.01.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-38 от 09.12.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Страхилово, с. Стефан Стамболово, с. Полски Сеновец и с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново. 
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 06.02.2023 г., вкл.)

В ДВ, бр. 2 от 06.01.2023 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК: 
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия, област Плевен. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 20.01.2023 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 2 от 06.01.2023 г. е обнародвана обява за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землищата на гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 06.02.2023 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

slogan bg