Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра и с. Орешене, община Дулово, област Силистра.

В ДВ, бр. 10 от 04.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 10 от 04.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-27 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-28 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черноград, община Айтос, област Бургас;

Заповед № КД-14-5 от 21.01.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Игнатово, общ. Вълчедръм, област Монтана.

В ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-892 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия в землището на с. Писменово, община Приморски, област Бургас;

Заповед № РД-18-893 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Трън, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-894 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на
с. Видрар, община Трън, област Перник;

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

            АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в: