Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 1 от 03.01.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 1 от 03.01.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-233 от 05.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Вещица, община Белоградчик, област Видин.

Заповед № РД-18-234 от 05.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Върба, община Белоградчик, област Видин.
Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 1 от 03.01.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-39 от 12.12.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Големаново, с. Старопатица, община Кула, с. Срацимирово, и с. Тошевци, община Грамада, област Видин. 
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 02.02.2023 г., вкл.)

В ДВ, бр. 1 от 03.01.2023 г. е обнародвана обява за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията, заета от железопътна инфраструктура, предоставена за управление на ДП „Национална компания “Железопътна инфраструктура” по трасето на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия, попадащо в урбанизираните територии на землищата на с. Калотина и с. Драгоил, община Драгоман, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 02.02.2023 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

slogan bg