Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
с. Големо Бучино и с. Люлин, община Перник област Перник.

 

В ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-22 от 31.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Осмар и с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № РД-18-179 от 01.04.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Мъглен, община Айтос, област Бургас;

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-20 от 30.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ

 

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-20 от 30.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Цветница, с. Братово и с. Божурка, община Търговище, област Търговище.

Във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 2020 г.), заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от отмяна на извънредното положение,

 

 

 

В ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
с. Братово, с. Брястовец, гр. Бургас, гр. Българово, с. Димчево, с. Драганово, с. Извор, с.Изворище, с. Маринка, с. Миролюбово, с. Равнец и с. Твърдица, община Бургас, област Бургас.