Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-745 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-746 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буково, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-747 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив;

В ДВ бр. 88 от 08.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 88 от 08.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 88 от 08.11.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 88 от 08.11.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ, бр. 88 от 08.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 88 от 08.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-28 от 18.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Равнец, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-16-27 от 17.10.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, с. Кушла, с. Старцево и с. Пресока, с. Страшимир, с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян;