Уведомления

 • Изх. № 24-31654-19.11.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.12.2019
  До: Наследници на Катя Михайлова Юрева: МЛАДЕН ИГНАТОВ ЮРЕВ гр. Ямбол, ул. "Сливница" №9 ДАНЧО ИГНАТОВ ЮРЕВ гр. Ямбол, ул. Сливница" №9
  Публикация на:: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4/чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-91451/16.10.2019г.по писмо с изх. №2801-19689/14.10.2019г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол, за поземлен имот с идентификатор 87374.528.23, гр.

 • Изх. № 24-31682-19.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.12.2019
  НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН МИТОВ АБДАЛОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-504874-07.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Михнево, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 48578.19.26, находящ се в землището на с. Михнево, общ. Петрич.

 • Изходящ № 24-31639-19.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2019
  ХРИЗАНТЕМА ИВАНОВА ПАШУНКОВА - НИКОЛОВА МИЛКА ПЕТРОВА ПАШУНКОВА ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ БЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 18 а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-396069-02.09.2019 г., подадено от  ТОМКО АТАНАСОВ МИХОВ, ГРИЗЕЛДИС АТАНАСОВА МИХОВА, чрез КАРАМФИЛА ТЕМКОВА ТРАЙКОВА  в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен.

 • Изходящ № 24-31638-19.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.12.2019
  ДО: ДАНЧО ЕДРЕВ ВЪЛЧЕВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 4  от  ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-393439 / 30.08.2019 г. в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на  кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изходящ № 24-27316-07.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.12.2019
  ДО ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ДО АНКА АРСОВА ЮЛИАНОВА ДО КАДИР РАМАДАНОВ ЮСЕИНОВ ДО МИРОЛЮБ РАДАНОВ ЮЛИЯНОВ ДО МЕТИН РАМАДАН ЮСЕИН ДО СЕВЕРИНА РАДАНОВА ЯНКОВА
  Публикация на:: 
  Кърджали

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СУНАЙ ХАЛИЛ – КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО АНКА ЮЛИАНОВА И СЕВЕРИНА ЯНКОВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАДИР ЮСЕИНОВ, МИРОЛЮБ ЮЛИЯНОВ И МЕТИН ЮСЕИН

   

 • Изх. № 24-29324-25.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2019
  ДО: ТОДОР ЯНЕВ ЯНЕВ Адрес: Област Кърджали, община Кърджали гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кърджали

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-477499-22.10.2019 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Кърджали е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Кърджали, община Кърджали, засягащо поземлени имоти с идентификатори 40909.102.158 и 40909.102.167 и сгради с идентификатор 40909.102.158.1, 40909.102.158.2 и 40909.102.158.3.

 • Изх. № 24-31529-18.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.12.2019
  НАСЛЕДНИЦИ НА ЮСЕИН ЮСЕИНОВ ШЕРИФОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-490238-30.10.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Кочан, общ. Сатовча за поземлен имот с идентификатор 39089.8.275, находящ се в землището на с. Кочан, общ. Сатовча.

 • Изх. № 24-30958*18.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.11.2019
  ЛАЗАР ЛЮБЕНОВ МИЦЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Янко Мицев, заявление рег. № 01-434224-27.09.2019г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-273826-06.11.2019г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малки Цалим, община Сандански, одобрена със заповед № РД-18-443/15.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.