Уведомления

 • Изходящ № 24-1719-20.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.02.2020
  До: 
  НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА СТАНЕВА ГР. КУЛА
  Публикация на: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 09-97428-30.10.2019 г, с които е заявено „Нанасяне на установени непълноти или грешки или ЯФГ в кадастралната карта или кадастралния регистър (КККР)“ в  кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица че е издадена Заповед № 18-13586-30.12.2019 г. на Началник на СГКК град Ловеч за отстраняване на непълнота и грешка, касаеща нанасяне на поземлени имоти попадащи изцяло в поземлен имот с идентификатори 87014.34.475 от одобрената със Заповед № РД-18-1612/17.09.2018 г.

 • Изходящ № 01-563852/21.01.2020 год.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.02.2020
  До: 
  До: ВЪЛКО ТОДОРОВ СТАНЕВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс и на основание чл.53, ал.2 от ЗКИР Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-563852 от 10.12.2019год. от ОБЩИНА КАРЛОВО в СГКК - Пловдив, подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е приключило производството по изменение на кадастралния регистър, засягащо поземлен имот с идентификатор 36498.501.528 по кадастралната карта на гр.

 • Изходящ № 01-563625/21.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2020
  До: 
  До: ВАНЯ НИКОЛАЕВА АНАСТАСОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-563625 от 10.12.2019 г. от Тонка Гъчева Спасова в качеството и на пълномощник на Спасимир Гъчев Спасов, в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив, засягащо самостоятелен обект с идентификатор 56784.517.60.3.11.

 • Изх. № 24-1783-20.01.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2020
  До: 
  ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЯРОВА гр. СОФИЯ, жк ДЪРВЕНИЦА, бл. 43, вх. В, ет. 4, ап. 18
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-549323-02.12.2019г. от Елисавета Андреева Даова до СГКК -  Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на гр. Ямбол - отстраняване на непълноти и грешки в сграда с идентификатор 87374.537.77.1, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-1794-21.01.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.02.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР СОТИРОВ ПЕТРОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-22186-16.01.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Ново Кономлади, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 52091.23.44, находящ се в землището на с. Ново Кономлади, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-1796-21.01.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.02.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ТОДОР ТОМОВ ЧАВКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-4369-08.01.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Кромидово, общ. Петрич за поземлени имоти с идентификатори 39935.46.3 и 39935.45.13, находящи се в землището на с. Кромидово, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-1829-21.01.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.02.2020
  До: 
  НИКОЛАЙ ХРИСТОВ АТАНАСОВ гр. Ямбол ЖК " ХАЛЕ" БЛ.9 ВХ.З АП.166 ЕТ"АГРОНОМ-ДИМИТЪР ДИМОВ" п.к. 8721 с. Горска поляна ул. УЛ.ИСКЪР, № 4,
  Публикация на: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4/чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-120947/13.12.2019г. по писмо с изх. №91-00-717/11.12.2019г. от Община Болярово подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Ружица, общ. Болярово за поземлен имот с идентификатор 63272.501.15, с адрес: с.

 • Изходящ № 20-3904-21.01.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2020
  До: 
  До: собствениците на ПИ с идентификатор 67708.304.73 с административен адрес гр. Смядово, ул. Л. Каравелов № 76
  Документи: 
  Публикация на: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-20941/16.01.2020г. от  Иван Златев Кайряков подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по поправка границите на ПИ с идентификатори  67708.304.73 (парцел /УПИ/ XII-330 от кв. 44 по плана на гр. Смядово)  и 67708.304..506.74 (парцел /УПИ/ VI-333 от кв.