Уведомления

 • Изходящ № 24-15813-08.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ДО: МАРИЙКА ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА ДО: ВАСИЛКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ДО: ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-233947-09.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6218-08.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-16580-16.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  ДО МУСТАФА КЕРИМОВ ЮСЕИНОВ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 21 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО ДЕМИР КЕРИМОВ КЕРИМОВ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 21 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Кольо Крачолов чрез пълномощник Галина Младенова, е подал пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-306291-15.07.2020г., с което желае да бъдат променени  кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Стара Загора.

  За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за заявеното изменение, следва да променим кадастралната карта и регистри по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

 • Изх. № 24-16111-10.07.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  ДО ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА БАРАБОНКОВА-ПЕТКОВА УЛ. ТРАКИЯ № 5, ВХ.В, ЕТ.2, АП.33 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-186743-12.05.2020г.  на СГКК - Стара Загора, подадено от            ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА БАРАБОНКОВА-ПЕТКОВА и ИВЕТА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с. Овощник, общ. Казанлък, включващ делба на поземлен имот с идентификатор 53179.53.9.

 • Изх. № 24-18622-06.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА БОРИС ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-288268-07.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Ново Лески, общ. Хаджидимово за поземлени имоти с идентификатори 52101.12.20 и 52101.7.47, находящ се в землището на с.Ново Лески, общ. Хаджидимово.

 • Изх. № 24-18619-06.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА САБИЕ МУСТАФА СЕРДАР
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-311379-17.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Рибново, общ. Гърмен за поземлен имот с идентификатор 62640.41.13, находящ се в землището на с. Рибново, общ. Гърмен.

 • Изходящ № 24-18510-05.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  ГИНКА ВАСИЛЕВА ТРИФОНОВА
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-270647-26.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6178-07.07.2020г. на Началника на СГКК - Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-18507-05.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  СЛАВИНА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-208851-26.05.2020 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-155575-09.07.2020 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за сграда с идентификатор 00702.519.2.1, с адрес: гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, пл.

 • Изх.№ 20-50316-04.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  СТОЯН ГАНЧЕВ СТОЯНОВ МАРИЯ ДИНЕВА ПАВЛОВА МАРИЯ РАДОМИРОВА МЕДНИКАРОВА ЛЮБОМИР СТОЯНОВ КУПЕНОВ СИМЕОН ДРАГАНОВ НИКОЛОВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАКАДИЕВ ДАРИНА ВЪЛКАНОВА ПАВЛОВА-РАДЕВА СТОЯН ДИМИТРОВ КУПЕНОВ ДИМИТЪР АСЕНОВ ЗАЯКОВ ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КУПЕНОВ ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА РАЙНОВА
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-351564-09.11.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал.