Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-342 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Непразненци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-343 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ноевци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-344 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Озърновци, община Брезник, област Перник;

В ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК и обяви за приети КККР, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК и обяви за приети КККР, както следва:

Заповед № РД-18-336 от 21.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Превала, община Чипровци, област Монтана;

Заповед № РД-18-337 от 21.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия землището на с. Равна, община Чипровци, област Монтана;

В ДВ, бр. 45 от 07.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 45 от 07.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-307 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Беглеж, община Плевен, област Плевен.

Заповед № РД-18-308 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Търнене, община Плевен, област Плевен.

Заповед № РД-18-309 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Ясен, община Плевен, област Плевен.