Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-67 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Разделна, община Белослав, област Варна;

Заповед № РД-18-69 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Каменар, община Варна, област Варна;

Заповед № РД-18-66 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голак, община Костенец, област София;

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-55 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Караманите, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-56 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-57 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сборище, община Твърдица, област Сливен;

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Божурово, с. Бяла река, гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево, с. Крайгорци, с. Кьолмен, с. Ловец, с. Маломир, с. Менгишево, с. Методиево, с. Нова Бяла река, с. Станянци, с. Сушина, с. Тушовица и с. Чернооково, община Върбица, област Шумен.

 

В ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-29 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Маджарово, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-30 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бориславци, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-31 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брусевци, община Маджарово, област Хасково;