Премини към основното съдържание

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА СЕРИОЗНИ НЕРЕДНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЯВАНАТА/УПРАВЛЯВАНАТА ИНВЕСТИЦИЯ/ИНВЕСТИЦИИ ПО ПВУ

Документи за изтегляне
kazusi.pdf (416.51 KB)

 

Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране.
Като звено от държавната администрация от служителите се очаква да поддържат високи правни, етични и морални стандарти, да се придържат към принципите на почтеност, обективност и честност и да се противопоставят на измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране в начина, по който извършват своята дейност (Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, приет с ПМС № 57 от 02.04.2020 г.).
Целта е насърчаване на култура, която оказва възпиращ ефект върху измамната дейност и улеснява предотвратяването и откриването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и изготвянето на правила, които ще спомогнат при установяването на данни за измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и ще гарантират, че тези случаи се разглеждат своевременно и по подходящ начин.
Понятията нередности, съмнения за измами, измама, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране се използват за описване на широк кръг от нарушения. Определения за престъпленията измама и корупция се съдържат в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, транспонирана в българското законодателство с Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. Тъй като държавите-членки на първо място са отговорни за борбата с измамите и нередностите, служителите по нередности на Структурата за наблюдение и докладване разглеждат изпратените сигнали за нередности – измами, корупция, конфликт на интереси или двойно финансиране по време на кандидатстването и изпълнението на проекти и предприемат действия по по-нататъшното им процедиране.

Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.
„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, извършени нарушения в процеса на договарянето, изпълнението на проектите и други. 
Сигналите за нередности трябва да съдържат възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти/ инвестиция, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива. Постъпилите сигнали ще се регистрират в деловодната система на администрацията и ще се изпращат на оправомощен служител, за разглеждане и анализ. Изложените в сигналите обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. 
Сигнали могат да бъдат подавани устно, писмено или по електронна поща, като е осигурена възможност и за анонимно подаване на сигнали чрез бутон за нередности.
В случай, че разполагате с информация за нередност, може да я подадете по следните начини:
•    чрез попълване на специална електронна форма, чрез бутона за подаване на сигнал;
•    на електронна поща: Виж имейла...;
•    в работно време на телефон 0882 547851;
•    в работно време в сградата на АГКК, на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала“ № 1.

Всеки сигнал, който не се отнася до дейността на АГКК, се препраща до административната структура, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателя на сигнала (при възможност).
Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административно процесуалния кодекс (АПК).
В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.

Имате право да подадете информацията директно до едно или няколко от следните лица:
•    Ръководителя на координиращо звено на национално равнище за изпълнението и контрола на ПВУ (директора на дирекция „Национален фонд”) или
•    Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване (СНД), отговорна за контрола на съответната инвестиция, който сигнала касае;

Форма за „Подаване на анонимен сигнал за сериозни нередности“
Файл „Примери“ (ползват се казусите от файл Казуси.docx приложен към писмото на Министерството на финансите с вх. № 04-149/18.10.2023 г.)

*НЕРЕДНОСТИ, СЪМНЕНИЯ ЗА ИЗМАМИ, ИЗМАМА, КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Дефиниции
1. „Нередност" съгласно чл. 2 (36) от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (EС) 1303/2013 и от чл.1 (2) от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) No 2988/95 на Съвета относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, като по смисъла на чл. 2 (36) от Регламент (EС) 1303/2013, означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза, като отчете неправомерен разход в него.
2. „Съмнение за измама" е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така, както е посочено в член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности "по отношение на разходите" е всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или от бюджети, управлявани пряко от Европейския съюз или от негово име;
б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;
в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.
3. Член 3 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред
Измама, засягаща финансовите интереси на Съюза
1.    Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че измама, засягаща финансовите интереси на Съюза, представлява престъпление, когато е извършена умишлено.
2.    За целите на настоящата директива за измама, засягаща финансовите интереси на Съюза, се счита следното:
а) по отношение на разходите, несвързани с възлагането на обществени поръчки — всяко действие или бездействие, което се отнася до:
1.    i) използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;
2.    ii) неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или
iii) неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени;
б) по отношение на разходите, свързани с възлагането на обществени поръчки — най-малко когато е извършена, за да се получи незаконна облага за извършителя или друго лице, като по този начин се причиняват щети на финансовите интереси на Съюза — всяко действие или бездействие, което се отнася до:
1.    i) използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;
2.    ii) неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или
iii) неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени, което нарушава финансовите интереси на Съюза;
в) по отношение на приходите, различни от посочените в буква г) приходи, произтичащи от собствени ресурси от ДДС — всяко действие или бездействие, което се отнася до:
i) използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което незаконно се намаляват ресурсите в бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;
ii) неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или
iii) неправилното използване на законно предоставени ползи, което води до същия резултат;
г) по отношение на приходите, произтичащи от собствени ресурси от ДДС — всяко действие или бездействие, извършено по трансгранични схеми за измами, което се отнася до:
i) използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, свързани с ДДС, в резултат на което се намаляват ресурсите в бюджета на Съюза;
ii) неоповестяването на свързана с ДДС информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или
iii) представянето на точни декларации по ДДС за целите на измамно прикриване на неплащането или неправомерното пораждане на права на възстановяване на ДДС.
4. Член 4 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред
Други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза
2.    Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че пасивната и активната корупция, когато са извършени умишлено, представляват престъпления.
а) За целите на настоящата директива „пасивна корупция" означава действията на публичен служител, който пряко или чрез посредник поиска или получи облаги, независимо от естеството им, за себе си или за трето лице, или приеме обещание за такава облага, за да извърши или да се въздържи от извършването на действия в съответствие със своите служебни задължения или при изпълнението на своите функции по начин, който вреди или има вероятност да навреди на финансовите интереси на Съюза.
б) За целите на настоящата директива „активна корупция" означава действията на всяко лице, което пряко или чрез посредник обещае, предложи или предостави облаги, независимо от естеството им, на публичен служител за него или за трето лице, с оглед извършване или въздържане от извършване на действия от служителя в съответствие със служебните му задължения или при изпълнението на неговите функции по начин, който вреди или има вероятност да навреди на финансовите интереси на Съюза.
Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че присвояването, когато е извършено умишлено, представлява престъпление.

За целите на настоящата директива „присвояване" означава действие на публичен служител, на когото пряко или косвено е възложено управление на средства или активи, за договаряне или разплащане със средства или усвояване или използване на активи в противоречие с целта, за която те са били предназначени по принцип, което вреди на финансовите интереси на Съюза.
5. Конфликт на интереси
Чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
1.    Финансовите участници по смисъла на глава 4 от настоящия дял и другите лица, включително националните органи на всяко равнище, участващи в изпълнението на бюджета при условията на пряко, непряко и споделено управление, включително в подготвителните действия, в одита или в контрола, не предприемат никакви действия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на Съюза. Те предприемат също така подходящи мерки за предотвратяване на конфликт на интереси във функциите, за които носят отговорност, и за справяне със ситуации, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси.
2.    За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес.
Закон за противодействие на корупцията:
Чл. 70. Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.
Чл. 71. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
Чл. 72. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
6. Член 191 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
1. Всяко действие може да води до предоставянето само на една сума безвъзмездни средства от бюджета за един бенефициер, освен когато в съответните основни актове е разрешено друго.
На един бенефициер може да бъде предоставена само една сума безвъзмездни средства за оперативни разходи от бюджета за финансовата година.
Дейностите могат да се финансират съвместно от отделни бюджетни редове от различни отговорни разпоредители с бюджетни кредити.
2. Заявителят незабавно информира разпоредителите с бюджетни кредити за всякакви многократни заявления и многократни плащания на безвъзмездни средства, свързани с едно и също действие или с една и съща работна програма.
3. При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да се финансират два пъти от бюджета.
4. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на посочените по-долу видове помощ, като когато е целесъобразно, Комисията може да реши да не проверява дали едни и същи разходи са били финансирани два пъти:
а) помощи, изплатени на физически лица за учене, научни изследвания, обучение или образование;
б) преки помощи, изплатени на най-нуждаещите се физически лица, като безработни лица и бежанци.

Форма за подаване на сигнали 

slogan bg