Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-579 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бабек, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-580 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борец, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-581 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Брезово, община Брезово, област Пловдив;

В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г.  е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия на с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 10.10.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

В ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-546 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Иванча, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповед № РД-18-555 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ценово, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-547 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Белцов, община Ценово, област Русе.