Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.

 

В ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-132 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Биково, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-133 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бинкос, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-134 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блатец, община Сливен, област Сливен;