Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-14 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Александър Стамболийски,
с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Вичово, с. Горица, с. Калина,
с. Конаре, с. Люляково, с. Малина, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, с. Чернооково, община Генерал Тошево, област Добрич;

 

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
с. Големо Бучино и с. Люлин, община Перник област Перник.

 

В ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-22 от 31.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Осмар и с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № РД-18-179 от 01.04.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Мъглен, община Айтос, област Бургас;

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-20 от 30.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ

 

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-20 от 30.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Цветница, с. Братово и с. Божурка, община Търговище, област Търговище.

Във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 2020 г.), заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от отмяна на извънредното положение,