Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 54 от 09.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 54 от 09.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-416 от 14.06.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 68134.1504.2353, 68134.1504.2577 и 68134.1504.2585, район „Искър“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-418 от 19.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беловец, община Кубрат, област Разград;

В ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

1.Заповед № РД-16-19 от 19.06.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираната територия на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград;

 

2. Заповед № РД-18-417 от 19.06.2019 г. – за одобряване на  КККР за територията на промишлена зона – север, гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.

 

В ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-349 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за територията на Тежко машиностроене в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе, включваща поземлени имоти с идентификатори от 47336.82.1 до 47336.82.111 включително;

Заповед № РД-18-350 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия на с. Табачка, землище с. Табачка, община Иваново, област Русе;

В ДВ бр. 51 от 28.06.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 51 от 28.06.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва: