Често задавани въпроси

Версия за печатВерсия за печат

В общия случай се изисква пълномощно с нотариална заверка на подписите. Облекчен ред за упълномощаване е възможен, само когато това е предвидено в нормативен акт.

Версия за печатВерсия за печат

След откриване на производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР| и в предвидения в заповедта за откриването му срок, собственикът на недвижим имот и носителят на друго вещно право следва да изпълни предвидените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) задължения, а именно:

-  да осигури свободен достъп до имота си за извършване на геодезически измервания;

-   да означи на свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;

-   да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, което изработва кадастралната карта, при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота.

-   да се информира за етапите, на които е ККР и при необходимост да прави възражения, по тях с оглед защита на правото му на собственост.

Версия за печатВерсия за печат

При създаване на КККР за попълване на данните за собствеността се използват и данните, събрани по служебен път от разписните списъци към кадастралните планове, данните от данъчните декларации и др., но за да бъдат сведени до минимум евентуални грешки при прехвърляне на информацията като например записване на  „стари“ актове за собственост, както и за да бъдат записани в КРНИ пълни и актуални данни за собствеността на даден недвижим имот, е необходимо и представяне на документи за собственост от собственика на имота.

Именно за постигането на тази цел в ЗКИР е предвидено задължение за собствениците на имотите да представят на служител от съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) или на фирмата, която изработва КККР, акта за собственост, който удостоверява правата върху имота.

Версия за печатВерсия за печат

Няма нормативно регламентирана парична санкция (глоба) и такава не се събира при непредставяне на документ за собственост или друго вещно право за недвижим имот, който попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

Версия за печатВерсия за печат

Да, необходимо е собствениците на апартаменти в жилищни блокове и кооперации също да предоставят нотариални актове, тъй като съгласно ЗКИР кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти съдържат данни не само за поземлените имоти и сградите, но и за всички самостоятелни обекти на собственост - апартаменти, магазини, ателиета, офиси и др. Задължението на собствениците да представят документ, удостоверяващ правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, е регламентирано в  ЗКИР.

Версия за печатВерсия за печат

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) се създават за територията на цялата страна. КККР съдържат актуални данни както за границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, така и за правото на собственост и другите вещни права върху тях. 

Версия за печатВерсия за печат

След издаване на заповедта за откриване на производство по създаване на ККР службата по геодезия, картография и кадастър съвместно с правоспособното лице, на което е възложено изработването на ККР, организират информационна кампания за разгласяване на целите, задачите и значението на кадастъра и на правата и задълженията на гражданите.

Лицата, които създават ККР са задължени да публикуват телефонни номера и електронни адреси, на които гражданите да получават информация, относно изработваната ККР. Лицата имат задължение да разгласят по подходящ начин, включително с разлепване на съобщения на сградите на територията, на която създават кадастрална карта и кадастрални регистри информация за това как ще се създава ККР, времето и мястото на което могат да предоставят данните за актовете за собственост, кога ще се извършват геодезически измервания в имотите, данните за лицата, които са упълномощени от изпълнителя да  събират данни за собствеността и да извършват геодезически измервания. 

Версия за печатВерсия за печат

Българското право е възприело принципът да се вписват документи, а не да се вписват права. В кадастралния регистър на недвижимите имоти се записва само лицето, посочено в документа за собственост, (в случая единия от съпрузите). Правата на собственост върху имот – съпружеска имуществена общност - се удостоверяват от нотариус, а не от съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Версия за печатВерсия за печат

Условията и редът за създаване, приемане и одобряване на ККР са регламентирани в ЗКИР и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане к акто и в техническите задания, които са неразделна част от договорите за възлагане на дейности по кадастъра.

ККР има за цел да документира и поддържа, в цифров вид, в актуално състояние данните за границите, размерите, местоположението, начина на трайно ползване и предназначение на имотите, както и да събира и съхранява данни за собствениците и носителите на други вещни права и актовете, от които те черпят правата си.

Дейностите по изработване на ККР се извършват от правоспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на ЗКИР и са вписани в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Изборът на лицата, на които се възлагат дейностите по създаване на ККР става след провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри преминава през следните етапи:

-       производството се открива със заповед на изпълнителния директор на АГКК, в която се определят границите на територията, за която ще се изработва ККР, правоспособното лице на което се възлага изработването й, както и графика за извършване на тази дейност;

-       заповедта се обнародва в „Държавен вестник“, разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на СГКК, общината и кметството. След издаване на заповедта, службата по геодезия, картография и кадастър съвместно с правоспособното лице, на което е възложено изработването на ККР, организират информационна кампания за разгласяване на целите, задачите и значението на кадастъра и на правата и задълженията на лицата;

-       изработените от правоспособното лице ККР се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър. Приетите ККР се обявяват на заинтересуваните лица чрез съобщение в „Държавен вестник“, което се разгласява чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството;

-       в 30-дневен срок от публикуване на обявата за приемане  в „Държавен вестник“, собствениците могат да направят писмени възражения по приетата ККР пред службата по геодезия, картография и кадастър;

-          изпълнението на задълженията за отразяване на основателните възражения се приема от службата по геодезия, картография и кадастър;

-       приетите ККР, след приемане и отразяване на основателните възражения, се представят на изпълнителния директор на АГКК, който издава заповед за одобряване на ККР;

-     -заповедта за одобряване на ККР влиза в сила в деня на публикуването и в ДВ..

Версия за печатВерсия за печат

Няма нормативно регламентирана парична санкция (глоба) и такава не се събира при непредставяне на документ за собственост или друго вещно право за недвижим имот, който попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на ККР.

Версия за печатВерсия за печат

За предоставянето на данни от актовете за собствеността гражданите не дължат заплащане на такси.

В процеса на създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, в териториите, в които кадастралната карта се създава чрез геодезически измервания, собствениците имат задължението да означат границите на имотите си с трайни знаци в съответствие с документите, удостоверяващи собствеността върху тях. В сградите на службите по геодезия, картография и кадастър, общината и други подходящи места с публичен достъп се предоставя информация за обхвата на територията, в която границите на поземлените имоти и сгради ще се отразяват в кадастралната карта чрез геодезически измервания. Информацията съдържа и обяснение за реда и начина за означаване на границите, в случай че те не са материализирани на място, не са ясно разграничими или съществуващите на място се различават от вярното им местоположение. Означаването се извършва като се използват трайни знаци съгласно образец , като се допуска и посочване на вярното местоположение от собственика. По този начин данните за поземлените имоти и сгради се отразяват максимално вярно в кадастралната карта.

Версия за печатВерсия за печат

Лицата, изработващи ККР използват информацията, станала им известна в процеса на създаването им, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицирана информация, Закона за защита на личните данни и Закона за кадастъра и имотния регистър.

Правоспособното лице, служител на фирмата, която създава ККР се легитимира пред собствениците с документ за самоличност и документ, удостоверяващ правото му да извършва дейности за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Един от документите, които задължително се изискват при сключване на договор за създаване на ККР е удостоверение, че лицето е администратор на лични данни и е вписано в регистъра на Комисията за защита на личните данни.

Всички лица, с които АГКК е сключила договори за създаване на ККР са представили такъв документ, че са администратори на лични данни.

В ЗКИР има изрична разпоредба, съгласно която лицата, които изработват ККР, имат задължение да осигуряват защита на личните данни, станали им известни във връзка с изпълнение на задълженията им по създаване на ККР.

Версия за печатВерсия за печат

Идентификаторът е уникален номер на имота, който се дава на всеки недвижим имот – обект на кадастъра и включва кода по ЕКАТТЕ на населеното място, в чиято територия попада имота, номер на кадастрален район по кадастралната карта и номер на поземления имот. За сграда – към идентификатора на поземления имот, в който попада сградата се добавя и номера на сградата, а за самостоятелен обект в сграда - идентификаторът включва и номера на самостоятелния обект.

Версия за печатВерсия за печат

Самостоятелен обект в сграда е етаж или част от етаж в сграда (апартамент, магазин, ателие, гараж и др.), който има самостоятелно функционално предназначение и собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право. Не са самостоятелни обекти общите части и помещения в сградата, паркоместата, мазета, тавански, складови и други помещения, обслужващи самостоятелните обекти в сградата.

Версия за печатВерсия за печат

В територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за извършване на разпоредителна сделка с недвижим имот – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, се изисква скица на поземления имот или сградата, или схема на самостоятелния обект в сграда. Скицата (схемата) на недвижимия имот се издават на специална бланка, съдържаща логото на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от служба по геодезия, картография и кадастър . Скицата (схемата) съдържат данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Версия за печатВерсия за печат

* При изработване на ККР собственикът (при проведеното анкетиране от фирмата - изпълнител) е представил документите си за собственост или след като е установил грешката в изработените ККР е подал възражение, или е направил и двете.

Налице е дефект в картата, при което вина носи Агенцията по геодезия, картография и кадастър или фирмата - изпълнител. В този случай собственикът има право да подаде заявление до съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, в което да опише в какво се състои грешката и да посочи входящите номера на подадените документи (при анкетирането и/или при възражението), и да поиска грешката да бъде отстранена. Допуснатият дефект в ККР се отстранява служебно, без да се заплаща такса и без да се наема правоспособно лице – геодезист, което да изработи проект за отстраняване на грешката.

* Грешката е констатирана не в периода на изработване на ККР, а едва след влизането й в сила, като собственикът не е знаел или не е предприел действията описани в горната звездичка.

Собственикът трябва да наеме правоспособно лице - геодезист, което да подготви преписка за изменение на кадастралната карта, да заплати необходимите за това държавни такси (различни от сумите, които следва да заплати на правоспособното лице - геодезист) и да подаде заявление за промяна в кадастралната карта в съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

Забележка: Списъците на правоспособните лица са публикувани на официалната интернет - страница на АГКК – Правоспособни лица, както и в сградата на всяка служба по геодезия, картография и кадастър (включени са тези от тях, които работят в съответната област или населено място).

Версия за печатВерсия за печат

Наследниците, които удостоверяват правата си с удостоверение за наследници не се вписват в кадастралния регистър на недвижимите имоти. В тази връзка е видно, че наследниците са собственици, но нямат документ за собственост. Българското право е възприело принципа да се вписват документи, а не да се вписват права. Правата на собственост върху наследствените имоти се удостоверяват от нотариус, а не от съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Версия за печатВерсия за печат

Не е възможно. За започналото производство по промяна на границата, засегнатия собственик – съсед на имота се уведомява два пъти. Веднъж – при съставяне на акт за непълноти и грешки, който трябва да бъде подписан от съседите и втори път – за заповедта за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта подлежи на съдебно обжалване в 14 – дневен срок от уведомяването.

Версия за печатВерсия за печат

Задължително, преди сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот, собствениците трябва да проверяват има ли влезли в законна сила кадастрална карта и кадастрални регистри, тъй като за нотариалния акт, (който според предварителния договор следва да бъде сключен в някакъв срок), ще е необходима скица с правилно отразени данни за имота и собствеността върху него. Спецификата на производствата при промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри могат да се проточат във времето. За някои производства е нужно да се уведомяват голям брой заинтересовани лица, да се издирват техните наследници и др. Самата заповед, с която се потвърждават извършените изменения в кадастралната карта, подлежи на съдебно обжалване от всяко заинтересовано лице, което означава, че скица, отразяваща исканото изменение на имота, ще бъде получена след влизане в сила на заповедта. При обжалване на заповедта, скица се издава след приключване на съдебното производство.

Версия за печатВерсия за печат

Кадастралната карта съдържа границите на недвижимите имоти – поземлен имот, сграда, включително изградена в груб строеж и самостоятелен обект в сграда. Схемите на самостоятелните обекти в сграда отразяват взаимното разположение на самостоятелните обекти по етажи, но не съдържат данни за точното им пространствено положение и размери.
Всеки недвижим имот е еднозначно определен на територията на страната с идентификатора си. За всеки имот се съдържат данни за начина на трайно ползване и за трайното предназначение на територията, в чиито граници попада. В кадастралната карта се съдържат точките от геодезическата основа, наименованията на местности, улици, квартали, исторически и природни забележителности, водни течения, ж. п. гари и други, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.
В кадастралната карта са нанесени държавната граница, границите на административно – териториалните единици, на териториите с еднакво трайно предназначение и на землищните граници.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за всеки недвижим имот са отразени и площта на имота, административния му адрес, за сграда - етажността й, както и данни за собствениците и носителите на други вещни права, и актовете, от които те черпят правата си.

Версия за печатВерсия за печат

 

АГКК/СГКК не извършва услуга „Презаверка на скица или схема“

Разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от отменената Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр. 41 от 2005 г., посл. изм. ДВ. бр. 82 от 2011г.) регламентираше възможността за презаверяване на скици и схеми, след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в данните за имота.

С приемане на

Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. (обн. ДВ. бр. 4 от 2017 г.) за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

, правното основание за предоставяне на услугата презаверка на скица или схема отпадна.

 

Такава правна норма няма и в

Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ.бр. 83 от 2016 г.)

.

Издадените от АГКК/СГКК скици/схеми (независимо от датата на издаването им) са валидни до настъпване на изменение в данните за имота,  за който е издадена скицата/схемата. От собствениците на имоти не следва да се изисква представяне на „актуална“ скица/схема.

Административен орган, лице с публични функции, обществена организация и др. органи и лица, пред които се представя скицата/схемата, могат да извършват безплатни online проверки в кадастралната карта и кадастралните регистри относно данните за имота, чрез

УЕБ ПОРТАЛ ЗА ОНЛАЙН-УСЛУГИ -"КАИС"

. След извършената онлайн проверка:

- при липса на промени в границите и данните за имота, издадената скица/схема (независимо от датата, на която е издадена) е актуална и същата може да се използва като официален документ;

- при настъпили промени в границите и данните за имота, скицата/схемата не е актуална и АГКК/СГКК следва да издаде нова скица/схема с актуални данни.

Ако издадената скица е в Координатна система 1970, АГКК/СГКК е длъжна да издаде нова скица в Координатна система 2005, като при установена разлика в площта, следва да издаде и удостоверение (съгл. образец, утвърден със заповед № РД – 13 – 199/10.06.2015 г.). За скицата и удостоверението при първото им издаване не се дължи такса.