Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-443 от 26.06.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Габър, община Соопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-444 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ангел войвода, община Минерални бани, област Хасково;

В ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-19 от 15.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК

 

В ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-19 от 15.07.2019 г.  на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Яворец, общ. Габрово, с. Горна Росица, гр. Севлиево, с. Кормянско, общ. Севлиево.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 22.08.2019 г., вкл.).

 

 

В ДВ, бр. 54 от 09.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 54 от 09.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-416 от 14.06.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 68134.1504.2353, 68134.1504.2577 и 68134.1504.2585, район „Искър“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-418 от 19.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беловец, община Кубрат, област Разград;

В ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

1.Заповед № РД-16-19 от 19.06.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираната територия на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград;

 

2. Заповед № РД-18-417 от 19.06.2019 г. – за одобряване на  КККР за територията на промишлена зона – север, гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.