Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-813 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгомир, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-814 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям чардак, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-815 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любен, община Съединение, област Пловдив;

В ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в: с. Горник, с. Девенци, гр. Койнаре, с. Лепица и с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен.

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-40/18.11.2019 г.

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-40/18.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР за землищата на: с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Юнаците, общ. Пазарджик.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 06.01.2020 г. вкл.) пред административния съд по местонахождение на имотите.

В ДВ, бр. 95 от 03.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 95 от 03.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-38 от 12.11.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-41 от 19.11.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Горна Кабда, с. Пресиян и с. Александрово, община Търговище, област Търговище;

Заповед № КД-14-42 от 20.11.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Овчарово, с. Осен, с. Певец и с. Руец, община Търговище, област Търговище;