Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г. е обнародвана Заповед № КД-14-36 от 12.05.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г. е обнародвана Заповед № КД-14-36 от 12.05.2020 г.  на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Горни Цибър и с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана.

   Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 25.06.2020 г., вкл.).

 

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
с. Прилеп, с. Подвис и с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас.

 

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-32 от 07.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ботево и с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № КД-14-33 от 07.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Бела, община Димово, област Видин;

Заповед № КД-14-34 от 07.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Тополи дол и с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик;