Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-38 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Извор, община Димово, област Видин;

Заповед № КД-14-39 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Разград, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № КД-14-40 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Крали Марко и с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик;

Обяви и График за геодезическа снимка за започване на процедура по Създаване на КККР на гр. Генерал Тошево и други населени места в община Генерал Тошево, област Добрич.

Описание на файловете 

съобщение и график №1- Обяви и График за геодезическа снимка  за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, с. Писарово, с. Присад, с. Дъбовик,  с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам, с. Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич.

 

В ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г. е обнародвана Заповед № КД-14-36 от 12.05.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г. е обнародвана Заповед № КД-14-36 от 12.05.2020 г.  на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Горни Цибър и с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана.

   Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 25.06.2020 г., вкл.).

 

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
с. Прилеп, с. Подвис и с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас.