Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-132 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Биково, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-133 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бинкос, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-134 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блатец, община Сливен, област Сливен;

Отмяна на датите за анкетиране на собствениците на с. Асеновец и с. Брястово - община Нова загора

Поради форсмажорните обстоятелства - предотвратяването на COVID-19, обявените дати за анкетиране на собствениците на с. Асеновци и с. Брястово - община Нова Загора се отменят . Допълнително ще се предостави информация за нови дати 

Документи: