Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г.  е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия на с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 10.10.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

В ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-546 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Иванча, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповед № РД-18-555 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ценово, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-547 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Белцов, община Ценово, област Русе.

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:.

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:.

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, поради неправилно отразен участък от път III-807 (Върбица - Скобелево) от км 0+000 до км 11+800. Изменението засяга поземлени имоти в с. Върбица и с. Скобелево, община Димитровград, област Хасково и с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора

 

 

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-519 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Врачеш, община Ботевград, област София.

Заповед № РД-18-520 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Арбит, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-521 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Александрия, община Крушари, област Добрич.