Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 46 от 19.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 46 от 19.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-29 от 15.04.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Кръшно, с. Миладиновци и с. Дралфа, община Търговище, област Търговище;

Заповед № КД-14-30 от 15.04.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Сумер, община Монтана, област Монтана;

В ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Присад, с. Вършило и с. Зидарово, община Созопол, област Бургас.

 

В ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-17 от 23.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен;

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-14 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Александър Стамболийски,
с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Вичово, с. Горица, с. Калина,
с. Конаре, с. Люляково, с. Малина, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, с. Чернооково, община Генерал Тошево, област Добрич;