Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-349 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за територията на Тежко машиностроене в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе, включваща поземлени имоти с идентификатори от 47336.82.1 до 47336.82.111 включително;

Заповед № РД-18-350 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия на с. Табачка, землище с. Табачка, община Иваново, област Русе;

В ДВ бр. 51 от 28.06.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 51 от 28.06.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-366 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Душинци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-367 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Векилски, община Никола Козлево, област Шумен;