Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-11 от 28.02.2020 г. - с. Априлци и с. Черногорово

В ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-11 от 28.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Априлци и с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 13.04.2020 г., вкл.).

 

 

В ДВ, бр. 20 от 10.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 20 от 10.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-116 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Господиново, община Бяла, област Варна;

Заповед № РД-18-117 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Дюлино, община Бяла, област Варна;

Заповед № РД-18-131 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, община Сливница, област София;

Възстановена е работата на гише на Службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен

От 10.03.2020 г. службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен отново ще обслужват клиентите на гише.

Временно услугите на място в офисите бяха спрени като мярка за ограничаване струпването на голям брой хора на обществени места с цел неразпространяване на вирусни инфекции.

Продължава предоставянето на услугите и по електронен път.

Документи: