Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-366 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Душинци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-367 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Векилски, община Никола Козлево, област Шумен;

В ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-342 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Непразненци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-343 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ноевци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-344 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Озърновци, община Брезник, област Перник;