Премини към основното съдържание

Функции на АГКК

І. Основни функции на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са:

1. Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър:

 • създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна;
 • разработване на проекти на законови и подзаконови нормативни актове в областта на кадастъра и геодезията, както и програми, и концепции за развитие на дейността;
 • осъществяване на дейността по кадастъра координирано с дейностите по имотния регистър, ЕКАТТЕ, БУЛСТАТ, ЕСГРАОН, регистрите на държавните и общинските имоти;
 • извършване на административно - техническо обслужване на гражданите, ведомствата, общините и други потребители на кадастрална информация;
 • поддържане на държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд;
 • водене на регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография.

2. Съгласно Закона за геодезията и картографията:

 • създаване и поддържане на държавните топографски карти в мащаби 1 : 5000 и 1 : 10 000 за територията на страната;
 • поддържане на държавната нивелачна мрежа и на мрежата от мареографни станции;
 • поддържане на геодезическите мрежи с местно предназначение;
 • създаване и поддържане на топографски бази данни и на геоинформационната система;
 • осъществяване на техническата дейност по установяването на географските имена в Република България, водене на регистъра им, създаване и поддържане на база данни и информационна система за тях;
 • осъществяване на взаимодействие и сътрудничество с държавни органи, както и с други организации в страната и в чужбина.

ІІ. Сектори на дейност и клиенти

Секторите, в които има необходимост от данните, които Агенцията събира, създава, поддържа и съхранява са:

 • Пазар на недвижими имоти;
 • Териториално и устройствено планиране;
 • Инфраструктура;
 • Опазване на околната среда.

Клиентите на Агенцията са два типа: гражданите като собственици на недвижими имоти и ключовите клиенти. Ключовите клиенти може да се разделят на няколко основни групи, като всяка група има своите специфични изисквания:

 • Централни администрации;
 • Общински администрации;
 • Правоспособни лица;
 • Съдилища;
 • Съдии по вписвания;
 • Нотариуси;
 • Агенции за недвижими имоти;
 • Търговски банки;
 • Инвеститори;
 • Дружества в областта на енергетиката;
 • Държавни и частни съдебни изпълнители.

За услугите, които предоставя, Агенцията събира такси в размер съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

slogan bg