Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (27.02.2020 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР както следва:

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-867 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив;

Заповед № РД-18-868 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Белица, община Лъки, област Пловдив;

Заповед № РД-18-869 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Берово, община Лъки, област Пловдив;

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани заповеди за откриване на производствокакто следва:

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-47 от 18.12.2019 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Вързулица, с. Иванча,
с. Климентово, с. Масларево и с. Павел, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

 

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София

ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София