Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-206 от 04.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Големаново, община Кула, област Видин;

Заповед № РД-18-207 от 04.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коста Перчево, община Кула, област Видин;

Заповед № РД-18-208 от 04.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полетковци, община Кула, област Видин;

В ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва

В ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-196 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за сграда с идентификатор 68134.2095.2032.5, район „Витоша“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-197 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Баново, община Суворово, област Варна;