Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-102 от 18.10.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Камена, с. Самуилово и с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград.

Заповед № КД-14-103 от 18.10.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград.

Заповед № КД-14-104 от 18.10.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Яворница, община Петрич, област Благоевград.

Заповед № КД-14-105 от 19.10.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Гривица и с. Опанец, община Плевен, област Плевен.

Заповед № КД-14-106 от 21.10.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград.

Заповед № КД-14-107 от 21.10.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 13.12.2021 г., вкл.)

В ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-67 от 21.10.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на гр. Дунавци, община Видин, област Видин.

Заповед № РД-18-68 от 21.10.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Гомотарци, община Видин, област Видин.

Заповед № РД-18-69 от 21.10.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Кошава, община Видин, област Видин.

Заповед № РД-18-70 от 21.10.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Сланотрън, община Видин, област Видин.

Заповед № РД-18-71 от 28.10.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за сгради с идентификатори 68134.2095.150.2, 68134.2095.344.3, 68134.2095.1876.21, 68134.2095.1876.22 и кадастрален регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.2095.1876.5 в гр. София, район „Витоша“, общ. Столична, обл. София(столица).

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им  в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Венелин, с. Голица, с. Гроздьово, с. Нова Шипка и с. Солник, община Долни чифлик. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър –Варна. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 26.11.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г. е обнародвана обява за приети КККР:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Венелин, с. Голица, с. Гроздьово, с. Нова Шипка и с. Солник, община Долни чифлик, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 13.12.2021 г., вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.“

 

slogan bg