Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 95 от 16.11.2021 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 95 от 16.11.2021 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Хисаря, община Хисаря. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър –Пловдив. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 30.11.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 95 от 16.11.2021 г. е обнародвана обява за приети КККР:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 16.12.2021 г., вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

 

slogan bg