Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г. Е обнародванa Заповед № РД-16-7 от 13.03.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР

В ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г.

Е обнародванa Заповед № РД-16-7 от 13.03.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 07.05.2019 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

В ДВ бр. 28 от 05.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 28 от 05.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за  землището на с. Самоводене,община Велико Търново, които са в службата по геодезия картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.05.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

В ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-14-7 от 11.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Враниловци,  гр. Габрово, с. Драгановци, с. Поповци и с. Яворец, община Габрово, област Габрово;

Заповед № РД-18-137 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-138 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград;

В ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-14-5 от 25.02.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Ясен, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-14-6 от 26.02.2019 г. –за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Беглеж, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-133 от 27.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас;