Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-827 от 03.12.2019 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София;

Заповед № РД-18-828 от 03.12.2019 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия в землището на с. Душанци, община Пирдоп, област София;

Заповед № РД-18-829 от 03.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе;

В ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в: с. Бела, община Димово, област Видин; с. Бело поле, с. Гюргич, с. Динково, с. Дражинци, с. Дреновец, с. Плешивец, с. Ружинци, с. Черно поле, община Ружинци, област Видин.

В ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-813 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгомир, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-814 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям чардак, община Съединение, област Пловдив;

Заповед № РД-18-815 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любен, община Съединение, област Пловдив;

В ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в: с. Горник, с. Девенци, гр. Койнаре, с. Лепица и с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен.