Премини към основното съдържание

График- с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с. Враненци, с. Грашево, с. Горна дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с.пашови, с.рохлева, с. Света петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола Общ. Велинград

Прикачени документи - обява
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В  ЗЕМЛИЩЕТО НА

с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с. Враненци, с. Грашево, с. Горна дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с.пашови, с.рохлева, с. Света петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, Общ. Велинград

 

              Съгласно сключен по Договор № КД-1-22/03.06.2021 г. и Решение № РД-19-16(3)/12.08.2020 г. на ИД на АГКК по обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с. Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с.Пашови, с.Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, община Велинград, област Пазарджик“. Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител по договора е ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ“

 

Съгласно чл. 38, ал. 1  от ЗКИР, всеки собственик, съответно носител на вещни права е длъжен:

  • Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
  • Да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;                  
  • Да представи на служител от СГКК или фирмата-изпълнител при поискване актове, удостоверяващи правата му върху имота;
  • Да опазва поставените в имота геодезически знаци.

В СГКК гр. Пазарджик, община Велинград, кметство с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с. Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с.Пашови, с.Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола и на сайта на изпълнителя www.geobg.com е обявен конкретен график за извършване работите по кадастъра.

График за полски геодезически измервания:

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТИ

Абланица

06.12.2021 г. – 10.12.2021 г.

Биркова

29.11.2021 г. – 03.12.2021 г.

Бозьова

29.11.2021 г. – 03.12.2021 г.

Бутрева

29.11.2021 г. – 03.12.2021 г.

Враненци

09.12.2021 г. – 15.12.2021 г.

Грашево

15.11.2021 г. – 21.11.2021 г.

Горна Дъбева

09.12.2021 г. – 15.12.2021 г.

Драгиново

22.11.2021 г. – 28.11.2021 г.

Кръстава

15.11.2021 г. – 21.11.2021 г.

Пашово

22.11.2021 г. – 28.11.2021 г.

Рохлева

09.12.2021 г. – 15.12.2021 г.

Света Петка

15.11.2021 г. – 21.11.2021 г.

Цветино

06.12.2021 г. – 10.12.2021 г.

Чолакова

09.12.2021 г. – 15.12.2021 г.

Юндола

15.11.2021 г. – 21.11.2021 г.

  • ВАЖНО: Собствениците са длъжни да означат с трайни знаци границите на имотите си,  ако те не са материализирани или се различават от съществуващите на място;

График за анкетиране и събиране на данни за собственост за всички населени места:

 

от 15.11.2021г. до 15.12.2021г. /включително/ в работно време.

 1. Нот. Акт, както и други документи удостоверяващи правата на собственост;

 2. Данни за административен адрес на имота, сграда или обект;

Документите се предоставят от собствениците или упълномощени от тях лица, без заверено пълномощно както следва:

  • Хартиени копия:
  • Открита приемна в кметството на с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с. Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с.Пашови, с.Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола;
  • СГКК Пазарджик, ул. "Цар Шишман" № 2, ет. 5;
  • Електронни копия:

 

  • ВАЖНО: Всеки собственик, подал документи ще получи удостоверителен документ.

     /чл. 38, ал. 3 от ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР)/

 СГКК - гр. Пазарджик                                                                                                                                                                  

 e-mail: Виж имейла...       

ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ” 

e-mail: Виж имейла...

slogan bg