Премини към основното съдържание

График - с.Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово, общ. Брацигово

Прикачени документи - обява
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В  ЗЕМЛИЩЕТО НА

 с.Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово, общ. Брацигово

 

              Съгласно сключен по Договор № КД-1-35/27.08.2021 г. и Решение № D5638211/23.04.2021 г. на ИД на АГКК по обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово, община Брацигово, гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък, община Сърница, област Пазарджик“. Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител по договора е ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ“

 

Съгласно чл. 38, ал. 1  от ЗКИР, всеки собственик, съответно носител на вещни права е длъжен:

  • Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
  • Да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;                  
  • Да представи на служител от СГКК или фирмата-изпълнител при поискване актове, удостоверяващи правата му върху имота;
  • Да опазва поставените в имота геодезически знаци.

В СГКК гр. Пазарджик, община Брацигово, кметство с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово, на сайта на изпълнителя www.geobg.com е обявен конкретен график за извършване работите по кадастъра.

 

График за полски геодезически измервания:

 

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТИ

Бяга

21.11.2021 г. – 30.11.2021 г.

Исперихово

21.11.2021 г. – 30.11.2021 г.

Козарско

21.11.2021 г. – 30.11.2021 г.

Равногор

15.11.2021 г. – 21.11.2021 г.

Розово

08.11.2021 г. – 14.11.2021 г.

 

  • ВАЖНО: Собствениците са длъжни да означат с трайни знаци границите на имотите си,  ако те не са материализирани или се различават от съществуващите на място;

 

График за анкетиране и събиране на данни за собственост:

 

от 01.11.2021 г.  до 30.11.2021 г.  /включително/ в работно време.

 1. Нот. Акт, както и други документи удостоверяващи правата на собственост;

 2. Данни за административен адрес на имота, сграда или обект;

Документите се предоставят от собствениците или упълномощени от тях лица, без заверено пълномощно както следва:

  • Хартиени копия:
  • Открита приемна в кметството на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово;
  • СГКК Пазарджик, ул. "Цар Шишман" № 2, ет. 5;
  • Електронни копия:

     

 

 

  • ВАЖНО: Всеки собственик, подал документи ще получи удостоверителен документ.

          /чл. 38, ал. 3 от ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР)/

 

 

 

 Съгласувал……………………………      

 СГКК - гр. Пазарджик                                                                                                                                                                   ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ”

 e-mail: Виж имейла...                                              

slogan bg