Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 93 от 26.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 93 от 26.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва

В ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-35 от 31.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Каменар,

община Варна, област Варна;

Заповед № РД-18-771 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас;

Заповед № РД-18-772 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Крушевец, община Созопол, област Бургас;

В ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-745 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-746 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буково, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-747 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив;

В ДВ бр. 88 от 08.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 88 от 08.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва: