Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 15 от 19.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 15 от 19.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-68 от 30.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

Заповед № РД-18-69 от 30.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подгоре, община Макреш, област Видин;

Заповед № РД-18-70 от 30.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раковица, община Макреш, област Видин;

В ДВ бр. 14 от 15.02.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 14 от 15.02.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Равнец, община Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 18.03.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

 

В ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва

 

В ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-38 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-39 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград;

В ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: