Премини към основното съдържание

График - С.аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, Общ. Белово

Прикачени документи - обява
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В  ЗЕМЛИЩЕТО НА С.АКАНДЖИЕВО, С. ГАБРОВИЦА, С. ДЪБРАВИТЕ, С. МЕНЕНКЬОВО, С. МОМИНА КЛИСУРА И С. СЕСТРИМО, ОБЩ. БЕЛОВО

 

              Съгласно сключен по Договор № КД-1-22/03.06.2021 г. и Решение № РД-19-16(3)/12.08.2020 г. на ИД на АГКК по обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с. Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с.Пашови, с.Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, община Велинград, област Пазарджик“. Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител по договора е ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ“

 

Съгласно чл. 38, ал. 1  от ЗКИР, всеки собственик, съответно носител на вещни права е длъжен:

  • Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
  • Да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;                  
  • Да представи на служител от СГКК или фирмата-изпълнител при поискване актове, удостоверяващи правата му върху имота;
  • Да опазва поставените в имота геодезически знаци.

В СГКК гр. Пазарджик, община Белово, кметство с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо и на сайта на изпълнителя www.geobg.com е обявен конкретен график за извършване работите по кадастъра.

График за полски геодезически измервания:

 

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТИ

Аканджиево

01.11.2021 г. – 05.11.2021 г.

Габровица

15.11.2021 г. – 21.11.2021 г.

Дъбравите

08.11.2021 г. – 14.11.2021 г.

Мененкьово

01.11.2021 г. – 07.11.2021 г.

Момина клисура

08.11.2021 г. – 14.11.2021 г.

Сестримо

15.11.2021 г. – 21.11.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ВАЖНО: Собствениците са длъжни да означат с трайни знаци границите на имотите си,  ако те не са материализирани или се различават от съществуващите на място;

 

 

График за анкетиране и събиране на данни за собственост за всички населени места:

 

от 01.11.2021г. до 30.11.2021г. /включително/ в работно време.

 1. Нот. Акт, както и други документи удостоверяващи правата на собственост;

 2. Данни за административен адрес на имота, сграда или обект;

Документите се предоставят от собствениците или упълномощени от тях лица, без заверено пълномощно както следва:

  • Хартиени копия:
  • Открита приемна в кметството на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо;
  • СГКК Пазарджик, ул. "Цар Шишман" № 2, ет. 5;
  • Електронни копия:

 

 

  • ВАЖНО: Всеки собственик, подал документи ще получи удостоверителен документ.

     /чл. 38, ал. 3 от ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР)/

 

 

 

 Съгласувал……………………………      

 СГКК - гр. Пазарджик                                                                                                                                                                   ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ”

 e-mail: Виж имейла...                                                                                                                                                  e-mail: Виж имейла...

slogan bg