Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в:

с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас;

В ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-37 от 12 ноември 2019 г. - одобрено изменение в КККР на гр. Сливница, община Сливница.

Заповед № КД-14-39 от 13 ноември 2019 г. - одобрено изменение в КККР на с. Вардун, община Търговище.

 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им в „Държавен вестник“ по реда на АПК пред административния съд по местонахождение на имотите.

В ДВ бр. 93 от 26.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 93 от 26.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва

В ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-35 от 31.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Каменар,

община Варна, област Варна;

Заповед № РД-18-771 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас;

Заповед № РД-18-772 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Крушевец, община Созопол, област Бургас;