Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 25 от 26.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 25 от 26.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Караманите, община Вълчи дол, които са в службата по геодезия картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 25.04.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

В ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-131 от 22.02.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Тученица, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-132 от 27.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас, определена от землището на с. Каменско

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

 

В ДВ, бр. 22 от 15.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 22 от 15.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-107 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дива Слатина, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-108 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дълги дел, община Георги Дамяново, област Монтана;

В ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: