Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 93 от 09.11.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК , както следва

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 93 от 09.11.2021 г. е обнародвана Заповед № РД-18-65 от 14.10.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1608.1589 в гр. София, район „Студентски“, общ. Столична, обл. София(столица).

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването ѝ  в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 93 от 09.11.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-100 от 15.10.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Беласица и с. Първомай, община Петрич, област Благоевград.

Заповед № КД-14-101 от 15.10.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 09.12.2021 г., вкл.)

 

slogan bg