Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

21 март е Световният ден на геодезиста!

Министерският съвет одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, насочени към подобряване на административното обслужване

Министерският съвет одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, насочени към подобряване на административното обслужване и качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, и намаляване на документооборота на хартиен носител между различните администрации.

Първи българо-македонски проект в областта на геодезията

ПЪРВИ  БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА

 

На 21 февруари т.г в Агенцията по геодезия, картография и кадастър бе проведена двустранна българо-македонска работна среща, посветена на успешно приключилият първи съвместен проект в рамките на Меморандум за сътрудничество в областта на основните геодезически дейности, картографията и кадастъра на недвижимите имоти, геоинформатиката и инфраструктурата за пространствени данни, подписан през 2018 г. между АГКК и АКН.

Република Северна Македония бе представена от инж. Борис Тунджев, директор на  Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Северна Македония,  инж. Саша Димески, държавен съветник в АКН и проф. Златко Србиноски от Геодезическия факултет в Скопие. България бе представена от инж. Валентин Йовев, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Виолета Коритарова, изпълнителен директор на АГКК, инж. Весела Тодорова, главен секретар на АГКК. В срещата взеха участие и проф. Славейко Господинов и проф. Елена Пенева от факултета по геодезия на УАСГ.