Новини

Публикувано е изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г. Изменението влиза в сила от деня на обнарод

Министерският съвет одобри промени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (обн. ДВ, бр. 94 от 12 август 1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г.)

Проектът на постановление е разработен в изпълнение на § 27 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР) (обн. в ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.).

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще бъде определена за обект със стратегическо значение

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да бъде определена за обект със стратегическо значение. Това предвижда подготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект за допълнение на правителствено постановление, с което се определят стратегическите обекти и дейности. Проектът на нормативния документ е публикуван за обществено обсъждане.

Прекратяване издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър

Относно: Прекратяване издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър

Уведомяваме Ви, че на основание § 33 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.), от 22.08.2019 г. влиза в сила изменението на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, съгласно което:

Резултати от наблюдение на предоставянето на административни услуги по метода „Таен клиент“

 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е една от администрациите, включени в наблюдението на Администрацията на Министерския съвет по метода „Таен клиент“. Обобщените резултати от наблюдението са изключително полезни за АГКК, тъй като допълниха данните от мониторинга на обслужването, който Агенцията осъществява в последните години и позволиха открояването на допълнителни мерки, които трябва да бъдат предприети.

АГКК е специализирана администрация. От практиката е установено, че потребителите на услугите, които АГКК предоставя, в общия случай не са запознати с нормативните изисквания и процедурите по изготвяне на заявяваните от тях документи. Поради това всеки клиент по същество получава ексклузивно обслужване по откриване на имота му в кадастралната карта, обяснение за процедурите, нужните документи, сроковете и т.н., което често води до надхвърляне на посочените в Наредбата за административно обслужване 20 минути. В този смисъл всеки случай е конкретен и АГКК приема препоръката това да бъде обосновано в Хартата на клиента, тъй като потребителите имат право да питат и да получават специализирани отговори.