Новини

Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри- Обн. ДВ. бр.83 от 21 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2019г.

НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

В сила от 22.11.2016 г.

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.83 от 21 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2019г.

Раздел I.
Общи положения

Наредба № 21 от 10 октомври 2019 г. За съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

Документи: 

Наредба № 21 от 10 октомври 2019 г. За съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

В сила от 23.01.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Публикувано е изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г. Изменението влиза в сила от деня на обнарод

Министерският съвет одобри промени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (обн. ДВ, бр. 94 от 12 август 1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г.)

Проектът на постановление е разработен в изпълнение на § 27 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР) (обн. в ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.).

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще бъде определена за обект със стратегическо значение

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да бъде определена за обект със стратегическо значение. Това предвижда подготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект за допълнение на правителствено постановление, с което се определят стратегическите обекти и дейности. Проектът на нормативния документ е публикуван за обществено обсъждане.

Прекратяване издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър

Относно: Прекратяване издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър

Уведомяваме Ви, че на основание § 33 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.), от 22.08.2019 г. влиза в сила изменението на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, съгласно което: