Новини

Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. За определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

От 2 до 10 януари 2020-та година Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация

От 2 до 10 януари 2020-та година Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще  извърши инвентаризация в териториалните си звена - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК).

 

В този период няма да се приемат само заявления за предоставяне на услуги в приемните на Агенцията.

 

Гише „Получаване“ във всички СГКК ще работи и ще предоставя услуги на граждани без прекъсване.

 

Участие на България в EVRF2019

Във връзка с изпълнението на резолюция № 4 на EUREF от 2015 г. за стартиране на работата по новата реализация на Европейската вертикална референтна система (EVRS), беше подновено сътрудничеството и подаването на данни от страна на България, чрез Агенция по геодезия, картография и кадастър, към центъра за анализ и поддръжка на EVRS (Федерална агенция по геодезия и картография, офис в Лайпциг, Германия).

В ДВ, бр. 86 от 1.11.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г.

В ДВ, бр. 86 от 1.11.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. В раздел „Правоспособни лица“ са публикувани указания и образци на документи за правоспособните лица, желаещи да подпомагат АГКК, в дейността по административно обслужване