Новини

В Държавен вестник, бр. 41 от 21.05.2019 г., и ДВ, бр. 44 от 04.06.2019 г са публикувани изменения както следва:

Документи: 

1.Публикувано е изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, ДВ, бр. 44 от 04.06.2019 г., с което се изменя ЗКИР. Изменението влиза в сила на 10.06.2019 г.- вижте прикачения файл

 

2.Народното събрание прие промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, насочени към подобряване на административното обслужване и качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, и намаляване на документооборота на хартиен носител между различните администрации.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ГЕОКАРТФОНД НА АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър отбеляза Световния ден на геодезиста с уникална изложба на автентични геодезически инструменти и стари, в това число и ръчно изработени, карти и кадастрални планове от преди почти две столетия. Изложбата е организирана от служителите на  Отдел „Геодезия и картография“, които в годините селектират, систематизират и архивират геодезически, картографски, кадастрални, фотограметрични и други материали и данни.

ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ Информация за медиите 20.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Инж. Коритарова: Работим за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите