Премини към основното съдържание

ГРАФИК ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗЕМЛИЩАТА НА с. Брест, с. Гиген, с. Долни Вит, с. Дъбован, с. Искър, с. Крета, с. Ленково, с. Милковица и с. Шияково, община Гулянци, област Плевен

Прикачени документи - обява
grafik_5.pdf (778.54 KB)
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

                         

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА с. Брест, с. Гиген, с. Долни Вит, 
с. Дъбован, с. Искър, с. Крета, с. Ленково, с. Милковица и с. Шияково, община Гулянци, област Плевен
ГРАФИК
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗЕМЛИЩАТА НА с. Брест, с. Гиген, с. Долни Вит, с. Дъбован, с. Искър, с. Крета, с. Ленково, с. Милковица и с. Шияково, община Гулянци, област Плевен, съгласно Заповед № РД-16-58 / 21.12.2021г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в Държавен  вестник бр.8 / 28.01.2022г. 
Изпълнител по договора е “КОХАБ“ ЕООД, с подизпълнител „КА МОДЕКС“ ЕООД.
АНКЕТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ, включващи геодезическо заснемане на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.), ще се извършат по следния график:
НАСЕЛЕНО МЯСТО    СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ    МЯСТО ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ    ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ
с. Брест    от

01 август 2022г.

до 

31 октомври 2022г.    кметство с. Брест    от 

01 септември 2022г. 

до 

30 ноември 2022г.
с. Гиген        кметство с. Гиген    
с. Долни Вит        кметство с. Долни Вит    
с. Дъбован        кметство с. Дъбован    
с. Искър        кметство с. Искър    
с. Крета        кметство с. Крета    
с. Ленково        кметство с. Ленково    
с. Милковица        кметство с. Милковица    
с. Шияково        кметство с. Шияково    

Копия на документите за собственост могат да се предоставят и в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен или да се изпратят на  e-mail  Виж имейла...
На основание чл. 38 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) собственикът на недвижим имот или носителят на друго вещно право, е длъжен:
1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;
3. да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;
4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.
Контакти:     СГКК гр.Плевен , e-mail: Виж имейла..., тел. 064/801420
“КОХАБ“ ЕООД,  e-mail:  Виж имейла..., тел: +359 897 98 32 00 
„КА МОДЕКС“ ЕООД,  e-mail:  Виж имейла..., тел: +359 888 41 44 06 

СГКК гр. Плевен:                          Изпълнител: “КОХАБ“ ЕООД
Н-к на СГКК гр. Плевен:                                   Управител:     
                (инж. Боряна Иванова)                             (Георги Желев)
 

slogan bg