Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-176 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-177 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-178 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-179 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Дебочица, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-180 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-181 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-182 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-183 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-184 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-185 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-186 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-187 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Падеш, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Заповед № РД-18-188 от 24.10.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.
Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 25.11.2022 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Кипилово, с. Мокрен, с. Пъдарево, с. Стрелци и с. Филаретово, община Котел. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 25.11.2022 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 г. са обнародвани обяви за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 12.12.2022 г., вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Боринци, с. Кипилово, с. Мокрен, с. Нейково, с. Пъдарево, с. Стрелци и с. Филаретово, община Котел, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 12.12.2022 г., вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

slogan bg