Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 71 от 02.09.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 71 от 02.09.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-25 от 28.07.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.
Заповед № КД-14-29 от 12.08.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Кладница и с. Рударци, община Перник, област Перник.
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 03.10.2022 г., вкл.)
 
В ДВ, бр. 71 от 02.09.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-146 от 17.08.2022 г. за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Долище, община Аксаково, област Варна.
Заповед № РД-18-147 от 17.08.2022 г. за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Климентово, община Аксаково, област Варна.
Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
 

slogan bg