Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 72 от 09.09.2022 г. са обнародвани обяви и заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 72 от 09.09.2022 г. е обнародвана Заповед № КД-14-28 от 10.08.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Бобов дол, община Бобов дол, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 10.10.2022 г., вкл.)
 
В ДВ, бр. 72 от 09.09.2022 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Костел, община Елена, област Велико Търново. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 23.09.2022 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Ореш и гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 23.09.2022 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

slogan bg