Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Боринци, с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Кипилово, с. Малко село, с. Медвен, с. Мокрен, с. Нейково, с. Остра могила, с. Орлово, с. Седларево, с. Стрелци, с. Топузево, с. Филаретово, община Котел, област Сливен.

В ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-67 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Разделна, община Белослав, област Варна;

Заповед № РД-18-69 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Каменар, община Варна, област Варна;

Заповед № РД-18-66 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голак, община Костенец, област София;