Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-460 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Горталово, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-461 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Липница, община Мизия, област Враца;

Заповед № РД-18-462 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Зелендол, община Благоевград, област Благоевград;

В ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-20 от 15.07.2019 г.

 

В ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-20 от 15.07.2019 г.  на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 02.09.2019 г., вкл.).

В ДВ бр. 59 от 26.07.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва

В ДВ бр. 59 от 26.07.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-443 от 26.06.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Габър, община Соопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-444 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ангел войвода, община Минерални бани, област Хасково;