Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-199 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-200 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-201 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазарджик;

В ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-42 от 19.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-43 от 19.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Мали Дреновец, община Димово, област Видин;

Заповед № КД-14-44 от 19.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин.

В ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-190 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вишна, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-191 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вресово, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-192 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменяк, община Руен, област Бургас;

В ДВ, бр. 51 от 05.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-45 от 27.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Девенци, с. Горник, гр. Койнаре, с. Лепица, с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № КД-14-46 от 27.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № КД-14-47 от 27.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Септемврийци, община Димово, област Видин;

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 06.07.2020 г., вкл.).