Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 75 от 24.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 75 от 24.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-599 от 27.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Близнак, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-600 от 27.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

В ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-579 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бабек, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-580 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борец, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-581 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Брезово, община Брезово, област Пловдив;

В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва: