Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 44 от 19.05.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 44 от 19.05.2023 г. е обнародвана Заповед № РД-16-18 от 10.04.2023 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Босна, с. Гарван, с. Ирник, с. Искра, с. Любен, с. Нова Попина, с. Поляна, с. Попина, с. Слатина и с. Ястребна, община Ситово, област Силистра.
В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ (19.06.2023 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

В ДВ, бр. 44 от 19.05.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-7 от 19.04.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Кочериново, с. Стоб, община Кочериново, гр. Рила и с. Смочево, община Рила, област Кюстендил.

Заповед № КД-14-9 от 24.04.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Кипилово, с. Мокрен, с. Пъдарево, с. Стрелци и с. Филаретово, община Котел, област Сливен. 
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 19.06.2023 г., вкл.)

В ДВ, бр. 44 от 19.05.2023 г. е обнародвана Заповед № РД-18-93 от 25.04.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 44 от 19.04.2023 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Полена и с. Сушица, община Симитли, област Благоевград. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 02.06.2023 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Войводово, с. Долно Войводино, с. Книжовник, с. Корен, с. Любеново, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Николово, с. Орлово, с. Родопи, с. Стойково и с. Тракиец, община Хасково, област Хасково. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 02.06.2023 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 44 от 19.05.2023 г. е обнародвана обява за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Войводово, с. Долно Войводино, с. Книжовник, с. Корен, с. Любеново, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Николово, с. Орлово, с. Родопи, с. Стойково и с. Тракиец, община Хасково, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 19.06.2023 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково.

slogan bg