Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 65 от 16.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 65 от 16.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия на с. Падала, община Рила, област Кюстендил, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 16.09.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.

 

В ДВ бр. 64 от 13.08.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 64 от 13.08.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-484 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Егълница, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-485 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калище, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-486 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Косача, община Ковачевци, област Перник;

В ДВ бр. 62 от 06.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 62 от 06.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: