Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-222 от 12.06.2020 г.

 

В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-222 от 12.06.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралния регистър на сграда с идентификатор 68134.4331.4526.1, район „Овча купел“, Столична община, област София (столица).

Заповедта влиза в сила в деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

 

 

В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-209 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подгорец, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-210 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зайчар, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-211 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Припек, община Руен, област Бургас;

В ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-49 от 03.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Динково, община Ружинци, област Видин;

Заповед № КД-14-50 от 03.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Гюргич, община Ружинци, област Видин;

Заповед № КД-14-51 от 04.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен;

В ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Горни Окол, с. Гуцал, с. Марица, с. Широки дол, с. Долни Окол, община Самоков, област София.