Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 83 от 22.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 83 от 22.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 81 от 15.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ бр. 81 от 15.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

В ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-658 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Братушково, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-659 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Бърложница, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-660 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Гургулят, община Сливница, област София;

В ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-646 от 11.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла вода, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-647 от 11.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Младежко, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-650 от 12.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбяне, община Каспичан, област Шумен;