Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:.

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:.

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, поради неправилно отразен участък от път III-807 (Върбица - Скобелево) от км 0+000 до км 11+800. Изменението засяга поземлени имоти в с. Върбица и с. Скобелево, община Димитровград, област Хасково и с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора

 

 

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-519 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Врачеш, община Ботевград, област София.

Заповед № РД-18-520 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Арбит, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-521 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Александрия, община Крушари, област Добрич.

В ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-21 от 23.08.2019 г.

 

В ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-21 от 23.08.2019 г.  на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Ахтопол, с. Варвара, гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 24.09.2019 г., вкл.).

 

 

В ДВ, бр. 65 от 16.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 65 от 16.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-499 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 29150.6063.30, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-500 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боголин, община Сатовча, област Благоевград;