Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 95 от 14.11.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 95 от 14.11.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-23 от 20.10.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Лещен и с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград.

Заповед № КД-14-24 от 24.10.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, област Бургас.

Заповед № КД-14-25 от 30.10.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 14.12.2023 г., вкл.)

В ДВ, бр. 95 от 14.11.2023 г. е обнародвана Заповед № РД-18-159 от 30.10.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 32216.2291.318 в 
с. Иваняне, район „Банкя“, общ. Столична, обл. София(столица).
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 95 от 14.11.2023 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище, с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 28.11.2023 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
В ДВ, бр. 95 от 14.11.2023 г. е обнародвана обява за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище, с. Тръница, община Нови пазар, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 14.12.2023 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
 

slogan bg