Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 100 от 01.12.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 100 от 01.12.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № РД-18-163 от 07.11.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Ветрен, община Силистра, област Силистра.

Заповед № РД-18-164 от 07.11.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Полковник Ламбриново, община Силистра, област Силистра.

Заповед № РД-18-165 от 07.11.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра.

Заповед № РД-18-166 от 07.11.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Смилец, община Силистра, област Силистра.

Заповед № РД-18-167 от 07.11.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Сребърна, община Силистра, област Силистра.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 100 от 01.12.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-28 от 09.11.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 02.01.2024 г., вкл.)

В ДВ, бр. 100 от 01.12.2023 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти с. Вързулица, с. Масларево, с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, с. Горна Студена, с. Овча могила, община Свищов и с. Караисен, община Павликени, област Велико Търново. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 15.12.2023 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Върбовчец, с. Карбинци, с. Мали Дреновец, с. Скомля, с. Шипот, с. Яньовец и с. Ярловица, община Димово, област Видин. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 15.12.2023 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Заберново, с. Калово, община Малко Търново, с. Ново Паничарево, община Приморско, с. Индже войвода, община Созопол и с. Кондолово, община Царево, област Бургас. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 15.12.2023 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 100 от 01.12.2023 г. е обнародвана обява за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Върбовчец с. Карбинци, с. Мали Дреновец, с. Скомля, с. Шипот, с. Яньовец и с. Ярловица, община Димово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 02.01.2024 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
 

slogan bg