УКАЗАНИЯ ПО КАДАСТЪР

Примерен образец на обяснителна записка към проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО:

/Делба, разделяне, нанасяне на самостоятелен обект, отстраняване на непълнота или грешка, отстраняване на явна фактическа грешка, нанасяне на ПУП, други /

 

ОБЕКТ:

/Поземлен имот/сграда/самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура, идентификатор………………………/

 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на

Имат ли срок скиците , схемите и има ли презаверка

<--break- />

АГКК/СГКК не извършва услуга „Презаверка на скица или схема“

Разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от отменената Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр. 41 от 2005 г., посл. изм. ДВ. бр. 82 от 2011г.) регламентираше възможността за презаверяване на скици и схеми, след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в данните за имота.