Премини към основното съдържание

Примерен образец на обяснителна записка към проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

Указание за практическо прилагане на Гл. 6 "Поддържане в актуално състояние на КККР" на ЗКИР при изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти

Указания за отразяването на сгради, изградени въз основа на разрешения за временни строежи по ЗУТ или временни постройки по чл.120, ал. 4от ППЗТСУ

Указания относно провеждане на процедури за служебно изменение на КР на недвижимите имоти , при които решението за промяна на предназначението си на земеделска земя е загубило правното си действие

Указания за издаване на официални документи във връзка с учредяване на вешни права върху поземлени имоти в горски територии

Имат ли срок скиците , схемите и има ли презаверка

<--break->

АГКК/СГКК не извършва услуга „Презаверка на скица или схема“

Разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от отменената Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр. 41 от 2005 г., посл. изм. ДВ. бр. 82 от 2011г.) регламентираше възможността за презаверяване на скици и схеми, след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в данните за имота.

Необходимо ли е при изменение на КККР за обект, върху който правото на собственост принадлежи на повече от един собственик, заявлението за изменение да се подава от всички собственици

Subscribe to УКАЗАНИЯ ПО КАДАСТЪР

slogan bg