Премини към основното съдържание

Указания относно провеждане на процедури за служебно изменение на КР на недвижимите имоти , при които решението за промяна на предназначението си на земеделска земя е загубило правното си действие

Документ

Утвърдени със Заповед № РД-13-154/14.05.2015 г.

 

У К А З А Н И Я

относно провеждане на процедури за служебно изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти в случаите, при които решението за промяна на предназначението на земеделската земя е загубило правното си действие (чл. 24, ал. 5 от Закона за опазване на земеделските земи)

 

 

При изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 64а, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) да имат предвид следното:

1. Съгласно чл. 64а, ал. 1 от ППЗОЗЗ решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие в следните три случая:

- в тримесечен срок от съобщението за решението не е заплатена таксата за промяна на предназначението;

- в тригодишен срок от влизането в сила на решението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта;

- в 6-годишен срок от влизането в сила на решението изграждането на обекта не е започнало.

След изтичане на сроковете, посочени в чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗОЗЗ и чл. 24, ал. 5 от ЗОЗЗ, решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие автоматично по силата на правната норма, т. е. не е необходимо наличието на друго решение, което да обезсилва действието му.

Чл. 64а, ал. 6 от ППЗОЗЗ създава задължение за съответната комисия по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ да уведомява СГКК за неизпълнение на сроковете, а за СГКК след получаване на уведомлението, да извърши служебно изменение на кадастралните регистри.

Отделно от хипотезите за загубване на правното действие на решението, в глава седма на ЗОЗЗ са уредени хипотезите, при които издадено решение за промяна на предназначение подлежи на изменение или на отмяна. В тези случаи е необходимо издаването на изрично решение за изменение или за отмяна.

След получаване на уведомление от съответната комисия по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ, че са изтекли сроковете и издаденото решение за промяна на предназначението е изгубило своето правно действие, СГКК следва да извърши изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ).

За уведомяване от комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ следва да се приемат и писма/уведомления от директора на съответната областна дирекция „Земеделие“,  директора на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ на МЗХ, зам. –министър на земеделието и храните или министъра на земеделието и храните.

Измененията на КРНИ се извършват служебно, въз основа на постъпилото уведомление и без заплащане на държавна такса. Измененията се извършват на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 3 от ЗКИР – служебно постъпила информация от ведомство и чл. 53, ал. 1, т. 1 от ЗКИР. Измененията се извършват без издаване на заповед.

Лицата, в чиято полза са издадени решенията за промяна на предназначението, са уведомени по реда на чл. 24а от ЗОЗЗ за издаденото решение, както и в кои случаи решението губи правното си действие. Изменението на КРНИ е следствие от проведена и приключила процедура пред друг административен орган, което е известно на заинтересуваните лица. Съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, уведомяване по реда на АПК за изменение на КРНИ се извършва само в случаите на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР. Поради това за извършеното изменение на КРНИ не следва да се изпращат уведомления по реда на АПК.

2. СГКК няма правомощия да извършва преценка на основателността на постъпилите възражения относно това дали сроковете водещи до прекратяване на правното действие на решенията за промяна на предназначението на земеделските земи са изтекли или не. Правомощията на СГКК са след получаване на уведомление от съответната комисия по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ да извърши служебно изменение на КРНИ.    В случай че до издаване на настоящите указания в СГКК са постъпили възражения от заинтересувани лица, с искане да не бъде извършвано изменение на КРНИ,  възраженията се препращат до ОД „Земеделие“/МЗХ, с копие до лицето, подало възражението и до общинската администрация. След произнасяне от ОД „Земеделие“/съответно от комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ по основателността на постъпилите възражения, СГКК следва да извърши изменението на КРНИ, в съответствие с произнасянето на ОД „Земеделие“/комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

slogan bg