Премини към основното съдържание

Указания за отразяването на сгради, изградени въз основа на разрешения за временни строежи по ЗУТ или временни постройки по чл.120, ал. 4от ППЗТСУ

Документ

Утвърдени със Заповед № РД-13-182 /03.06.215г.

У К А З А Н И Я

ОТНОСНО: Отразяването на сгради, изградени въз основа на разрешения за временни строежи по ЗУТ или временни постройки по чл. 120, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отменен)

Временните строежи по Закона за устройство на територията (ЗУТ) условно могат да се разделят на два вида:

1. Временни строежи без траен градоустройствен статут, построени въз основа на разрешение за строеж по чл. 49, ал. 1 от ЗУТ или по чл. 120, ал. 4 на  Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отменен) и

2. Преместваеми обекти, изградени въз основа на разрешение по чл. 54, чл. 55, чл. 56ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ.

Временните строежи без траен градоустройствен статут подлежат на нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри, ако представляват обект на кадастъра, а именно – сграда или съоръжение на техническата инфраструктура, което има поне един самостоятелен обект.

За отразяването в кадастралната карта и кадастралните регистри на временни постройки, изградени на основание разрешение за строеж, издадено по чл. 120, ал. 4 на отменения Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (ППЗТСУ), следва да се има предвид, че тези постройки могат да представляват както движими, така и недвижими вещи. Преценката за характера на временния обект се извършва по правилото на чл. 110 Закона за собствеността - ако разрешението за строеж и строителната документация са за вещ, трайно прикрепена към земята, която не може да бъде отделена без разрушаването й, то се касае за недвижим имот, а ако вещта може да бъде разглобена без съществено увреждане – за движима вещ. На отразяване в кадастралната карта и кадастралните регистри подлежат тези временни обекти по чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ, които представляват недвижими вещи. 

 С нормата на § 182 от ПЗР на ЗИД на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) е въведено изрично изключване на строежите, обектите и съоръженията по чл. 54, чл. 55, чл. 56ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от определението на чл. 110 на Закона за собствеността за недвижими вещи. Същите не се отразяват в кадастралната карта. 

slogan bg