Премини към основното съдържание

Указания за отразяването на сгради, изградени въз основа на разрешения за временни строежи по ЗУТ или временни постройки по чл.120, ал. 4от ППЗТСУ

3 June 2015
Документ

Утвърдени със Заповед № РД-13-182 /03.06.215г.

У К А З А Н И Я

ОТНОСНО: Отразяването на сгради, изградени въз основа на разрешения за временни строежи по ЗУТ или временни постройки по чл. 120, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отменен)

Временните строежи по Закона за устройство на територията (ЗУТ) условно могат да се разделят на два вида:

1. Временни строежи без траен градоустройствен статут, построени въз основа на разрешение за строеж по чл. 49, ал. 1 от ЗУТ или по чл. 120, ал. 4 на  Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отменен) и

2. Преместваеми обекти, изградени въз основа на разрешение по чл. 54, чл. 55, чл. 56ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ.

Временните строежи без траен градоустройствен статут подлежат на нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри, ако представляват обект на кадастъра, а именно – сграда или съоръжение на техническата инфраструктура, което има поне един самостоятелен обект.

За отразяването в кадастралната карта и кадастралните регистри на временни постройки, изградени на основание разрешение за строеж, издадено по чл. 120, ал. 4 на отменения Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (ППЗТСУ), следва да се има предвид, че тези постройки могат да представляват както движими, така и недвижими вещи. Преценката за характера на временния обект се извършва по правилото на чл. 110 Закона за собствеността - ако разрешението за строеж и строителната документация са за вещ, трайно прикрепена към земята, която не може да бъде отделена без разрушаването й, то се касае за недвижим имот, а ако вещта може да бъде разглобена без съществено увреждане – за движима вещ. На отразяване в кадастралната карта и кадастралните регистри подлежат тези временни обекти по чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ, които представляват недвижими вещи. 

 С нормата на § 182 от ПЗР на ЗИД на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) е въведено изрично изключване на строежите, обектите и съоръженията по чл. 54, чл. 55, чл. 56ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от определението на чл. 110 на Закона за собствеността за недвижими вещи. Същите не се отразяват в кадастралната карта. 

slogan bg