Skip to main content

Примерен образец на обяснителна записка към проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

26 June 2017

Указание за практическо прилагане на Гл. 6 "Поддържане в актуално състояние на КККР" на ЗКИР при изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти

26 August 2015

Указания за отразяването на сгради, изградени въз основа на разрешения за временни строежи по ЗУТ или временни постройки по чл.120, ал. 4от ППЗТСУ

3 June 2015

Указания относно провеждане на процедури за служебно изменение на КР на недвижимите имоти , при които решението за промяна на предназначението си на земеделска земя е загубило правното си действие

14 May 2015

Указания за издаване на официални документи във връзка с учредяване на вешни права върху поземлени имоти в горски територии

26 March 2015

Имат ли срок скиците , схемите и има ли презаверка

6 March 2015

<--break->

АГКК/СГКК не извършва услуга „Презаверка на скица или схема“

Разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от отменената Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр. 41 от 2005 г., посл. изм. ДВ. бр. 82 от 2011г.) регламентираше възможността за презаверяване на скици и схеми, след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в данните за имота.

Необходимо ли е при изменение на КККР за обект, върху който правото на собственост принадлежи на повече от един собственик, заявлението за изменение да се подава от всички собственици

8 September 2014
Subscribe to УКАЗАНИЯ ПО КАДАСТЪР

slogan bg