Премини към основното съдържание

Указания относно освобождаването от държавни такси за извършваните от СГКК справки и услуги

Документ

Одобрени със Заповед № РД-13-22/22.01.2013 г.

                                                                                        Изменени със Заповед № РД-13-323/03.12.2013 г.

Указания относно освобождаването от държавни такси за справки и услуги, извършвани от службите по геодезия, картография и кадастър 

Във връзка със зачестили питания и противоречиви тълкувания, относно това, в кои случаи не се дължи заплащане на държавна такса за извършваните от службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) справки и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, давам следните указания:

            Съгласно чл. 1 от Закона за държавните такси (ЗДТ), държавните органи и бюджетните организации събират такси в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет.

За извършване на справки и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК събират таксите, определени в раздел VІ на Тарифа № 14  за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие  и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14).

            Освобождаване от държавни такси е налице само в изрично определени от закона случаи, поради което за извършваните от СГКК справки и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри не се дължи заплащане на таксите, определени в Тарифа № 14, в следните хипотези: 

1. Българския Червен кръст – на основание чл. 5, буква „п” от ЗДТ. Освобождаването от държавна такса се отнася за всички справки и услуги – издаване на скици, схеми, удостоверения, извадки от кадастралната карта и кадастралните регистри и изменения в тях. 

2. Държавни и съдебни органи, вкл. частни съдебни изпълнители, както и физически лица – за издаване на документи – скици, схеми, извадки от кадастралната карта и кадастралните регистри и удостоверения, необходими в следните случаи: по наказателни дела от общ характер; по дела за издръжка; по дела за настойничество; по дела за установяване на произход; за определяне и даване помощ на многодетни майки; по обществено подпомагане.

Освобождаването от държавна такса е на основание чл. 5, буква „к” от ЗДТ, съгласно който се освобождават от заплащане на държавни такси всички документи и книжа за посочените по – горе случаи. Освобождаването от държавна такса обхваща документи и книжа, но не се прилага относно измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Заявителят следва да прилага документ, доказващ наличието на обстоятелство по чл. 5, буква „к” от ЗДТ.

  Следва да се има предвид, че частните и държавните съдебни изпълнители не са освободени от заплащане на държавни такси по Тарифа № 14 на основание чл. 83, ал. 1 и чл. 84 от ГПК. 

Съгласно чл. 431, ал. 4 от действащия ГПК, за справки и сведения за длъжника, както и за копия и извлечения от документи, необходими за съответното изпълнително производство, съдебните изпълнители (включително и частните) дължат съответната държавна такса. Изключение има в случаите на чл. 83, ал. 1 и чл. 84 от ГПК, като тези хипотези касаят освобождаване от държавните такси в хода на исковото производство, събирани от съдебните органи по Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, а не за освобождаване от държавни такси в производство по извършване на административни услуги, които такси са определени в Тарифа № 14. 

3. Българската народна банка – на основание чл. 59 от Закона за Българската народна банка. Освобождаването от държавна такса се отнася за всички справки и услуги – издаване на скици, схеми, удостоверения, извадки от кадастралната карта и кадастралните регистри и изменения в тях. 

4. Ведомства и общини при провеждане на процедури по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди – на основание чл. 34, ал. 3 и чл. 34а, ал. 6 от Закона за държавната собственост. Съгласно цитираните разпоредби общинските и държавните органи са длъжни да предоставят безвъзмездно всички документи, които се отнасят до имота, който ще бъде отчуждаван. Разпоредбата се отнася само относно документи, но не и относно извършване на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри, поради което не се дължи държавна такса по Тарифа № 14 за предоставяне на скици и извадки от ККР, но няма освобождаване от държавни такси за нанасяне на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри. 

            5. (Изм. със Заповед № РД-13-323/03.12.2013 г.) На основание чл. 59, ал. 6 от Закона за общинската собственост, общините са освободени от заплащане на държавни такси за издаване на скици, схеми и справки за имоти – общинска собственост, независимо от целта, за която се иска издаването им или броя на постъпилите искания.           

            6. (Доп. със Заповед № РД-13-323/03.12.2013 г.) Представянето в СГКК на удостоверение, издадено от съдебен орган, по силата, на което друг орган или лице (напр. вещо лице) да се снабди със скица, схема или друг документ, само по себе си не е основание за освобождаване от заплащане на държавна такса. С удостоверението се доказва наличието на правен интерес за заявяване и получаване на конкретната услуга, но не и освобождаване от задължението за плащане на определената такса в Тарифа № 14.           

            7. (Доп. със Заповед № РД-13-323/03.12.2013 г.) Ведомствата са освободени от заплащане на такси за издаване на скици, схеми и извършване на справки от кадастралната карта и кадастралните регистри, необходими за издаване на актове за държавна собственост, при условията на указателно писмо на изпълнителния директор на АГКК с изх. № 10-31-51 от 12.11.2010 г.

slogan bg